เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตลาดกำลังขยายตัว

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วย เฟอร์นิเจอร์ไม้ร้อยละ 70 ของ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติกร้อยละ 20 และ เฟอร์นิเจอร์โลหะร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกโดยประมาณแล้วซึ่งผู้ส่งออกในประเทศไทยนั้นต้องเจอกับการแข่งขับอย่างรุ่นแรงในตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ที่มีมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้รวมกันๆ มากกว่า 88 ของมูลค่าส่งออกในประเทศไทย เลยก็ว่า ซึ่งจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในการส่งออก โดยจะมีอัตราการส่งออก เมื่อพิจารณาในช่วงปี 2541 – 2543 ที่มีอัตราการเติมโตเฉลี่ย ร้อยละ 23.8 ต่อปี […]