การเลือกใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดดีอย่างไร

คลินิกกายภาพบำบัดเป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยศูนย์หรือคลินิกจะมีทีมแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญให้การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมด้วยเครื่องมือบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดจะครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข

กายภาพบำบัด คือ การกระทำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพหรือความพิการของร่างกายหรือจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกายของผู้ป่วย การใช้เครื่องไฟฟ้า ความร้อน ความเย็นในการรักษาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ตามข้างต้นตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่มีการประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

กายภาพบำบัด จะกระทำโดยนักกายกายภาพบำบัด (PT) หรือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapy Assistant) ภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัดของคลินิกกายภาพบำบัด  นอกจากนี้ในการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดได้มีการใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดโดยผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ เช่น ไคโรแพรคเตอร์ แพทย์ทางด้านการจัดกระดูก โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด ยังเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสาธารณสุขอื่นๆด้วย  โดย นักกายภาพบำบัด จะใช้ประวัติทางการรักษาและข้อมูลจากการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการให้การบำบัด ในบางกรณีนักกายภาพบำบัดบางคนที่มีทักษะสูง อาจใช้ผลจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการศึกษาภาพถ่ายทางรังสี ประกอบการบำบัดรักษาด้วย เป็นต้น

ประเภทของการทำกายภาพบำบัด ประกอบด้วย การทำหัตถการ การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพ บำบัด การรักษาด้วยการออกกำลังกายซึ่งเป็นการรักษาฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของร่างกาย นักกายภาพบำบัด สามารถปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ เช่น แผนกผู้ป่วยนอก  แผนกผู้ป่วยใน เวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วยที่ทำการฟื้นฟูอยู่บ้าน คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยงานการศึกษาหรือศูนย์วิจัย สำนักงาน โรงเรียน สถานพักฟื้น โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ฟิตเนส และสถานการฝึกสอนนักกีฬา

คลินิกกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป็นการฝึกเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดข้อยึดติด แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ดูแลและญาติเข้าใจถึงภาวะการดำเนินโรค วิธีการดูแลและการฝึกอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติที่สุด